+20 Spanish Verbs That Start With Z

Spanish Verbs That Start With Z

Here are common Spanish verbs that start with the letter “Z,” along with their meanings:

Spanish VerbsEnglish Meanings
zambullirto dive
zaspearto sputter
zapatearto stomp
zafrarto glean
zanjarto settle, resolve
zacearto weed
zambranoto destroy
zaherirto insult
zapearto zap, change channels
zascandilearto flirt
zarandearto shake
zafarto loosen
zarparto set sail
zahumarto smoke
zurrarto whip

Related: Spanish Verbs List (A-Z)

spanish verbs that start with z

Explore All the Other Spanish Verbs Starting With:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

All Spanish Verbs That Start With Z

 • zafarse
 • zangarrear
 • zurrir
 • zangolotearse
 • zurriar
 • zumbarse
 • zocatearse
 • zahorar
 • zallar
 • zahoriar
 • zozobrarse
 • zamparse
 • zurrar
 • zabuir
 • zaragatearse
 • zaparrastrar
 • zanjar
 • zaminar
 • zarcear
 • zabucar
 • zaquear
 • zarandearse
 • zigzaguear
 • zurriagar
 • zampuzar
 • zabordar
 • zabullir
 • zangolotear
 • zurear
 • zollipar
 • zaboyar
 • zahondar
 • zapuzar
 • zapar
 • zapatear
 • zarandear
 • zapatearse
 • zarandarse
 • zanganear
 • zangotear
 • zurruscarse
 • zurrarse
 • zambullirse
 • zabuquear
 • zulacar
 • zaragutear
 • zarpar
 • zurcir
 • zamarrear
 • zaragatear
 • zampar
 • zuñir
 • zambucar
 • zumbar
 • zaherir
 • zancajear
 • zafar
 • zambullir
 • zullarse
 • zapear
 • zozobrar
 • zabullirse
 • zuzar
 • zalear
 • zonificar
 • zanquear
 • zacear
 • zarandar
 • zulaquear
 • zumacar
 • zampuzarse
 • zascandilear
 • zampear
 • zunchar
 • zarpear
 • zarabutear