Verbs That End With B

Verbs That End With B

verbs that end with b

A verb is a word that expresses action or a state of being. Verbs are essential to a sentence, and they can be used to describe an event, an occurrence, or a state of being. In addition, verbs can be used to express commands or requests.

Below are some related verbs:

 • barb
 • gib
 • snib
 • comb
 • fib
 • knab
 • scab
 • unbenumb
 • dry-rub
 • recumb
 • dub
 • redub
 • cob
 • kemb
 • tub
 • disorb
 • perturb
 • blub
 • hobanob
 • stub
 • bethumb
 • grab
 • squab
 • dib
 • orb
 • dab
 • nab
 • crumb
 • lib
 • upclimb
 • entomb
 • rib
 • crib
 • lamb
 • untomb
 • bob
 • hobnob
 • sturb
 • curb
 • lob
 • womb
 • drib
 • quob
 • frab
 • shab
 • excamb
 • rub
 • courb
 • knob
 • undergrub
 • bedaub
 • glib
 • snub
 • berob
 • gob
 • sob
 • fob
 • scrub
 • debarb
 • nub
 • daub
 • nib
 • drab
 • quab
 • bub
 • intomb
 • succumb
 • fub
 • shrub
 • climb
 • job
 • thumb
 • disturb
 • plumb
 • drub
 • reabsorb
 • accumb
 • garb
 • sneb
 • bulb
 • jab
 • swab
 • cub
 • limb
 • web
 • dislimb
 • overclimb
 • dive-bomb
 • proverb
 • enwomb
 • rob
 • deturb
 • numb
 • ebb
 • reverb
 • currycomb
 • mob
 • cabob
 • jamb
 • swob
 • absorb
 • gab
 • slub
 • bib
 • grub
 • squib
 • chimb
 • jib
 • throb
 • dumb
 • resorb
 • crab
 • lab
 • unplumb
 • blab
 • hobandnob
 • stab
 • disentomb
 • outclimb
 • club
 • kabob
 • tomb
 • bomb
 • hubbub
 • sub